GDPR

POLITICA PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
APLICATĂ
ÎN RELAŢIA CU CLIENŢII COMPANIEI

Scopul politicii

Scopul prezentei politici este de a explica modul în care compania noastră gestionează informaţiile dumneavoastră cu caracter personal. Compania noastră se angajează să protejeze şi să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră personale în contextul legal actual.

 

Operatorul de date

În cazul în care doriţi să ne contactaţi în legătură cu informaţiile dumneavoastră cu caracter personal sau cu privire la această Politică, puteţi să folosiţi următoarele date de contact: Denumirea companiei: SC Attractive Star SRL, în calitate de operator de date, email: contact@vila-diana.com

 

Informațiile colectate

În relaţia cu dumneavoastră prelucrăm date care pot include:

 • informații furnizate de către dumneavoastră în calitate de (potenţial) client (persoană fizică sau reprezentant al unei persoane juridice): numele şi prenume, adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail, date bancare;

 • informații generate de către personalul companiei implicat în gestionarea relaţiei cu clienţii: detalii contract/comandă, detalii din tratarea reclamaţiilor sau analizelor de feedback;

 • informații obţinute prin observaţie (spre exemplu, prin intermediul camerelor de securitate), pentru a respecta obligaţiile legale, pentru asigurarea securităţii vizitatorilor şi a angajaţilor noştri, protejarea bunurilor companiei.

De asemenea, site-ul companiei utilizează cookie-uri pentru a vă oferi o navigare uşoară pe site. Informaţiile cookie sunt stocate în browserul dumneavoastră şi efectuează funcţii cum ar fi recunoasterea dumneavoastră atunci când vă întoarceţi pe site-ul nostru şi ajută echipa noastră să înţeleagă ce secţiuni ale site-ului sunt mai interesante şi mai utile pentru vizitatori. Aveţi opţiunea de a seta browserul de internet astfel încat acesta să respingă anumite cookies. În acest caz, va exista însa un impact negativ asupra navigarii dumneavoastră pe site.

Putem colecta informații care includ: adresa IP dispozitivului de pe care ne viziaţi, regiunea sau localizarea generală de unde accesaţi site-ul, tipul de browser, sistemul de operare de pe care ne accesaţi, istoricul paginilor vizitate, linkurile și butoanele accesate, durata sesiunii pe site. Aceste date sunt anonime, dar prin investigaţii amănunţite pot conduce la identificarea unei persoane anume, astfel că le gestionăm ca date cu caracter personal.

 

Prelucrarea informațiilor colectate

Conform cadrului legal aplicabil, prelucrarea datelor cu caracter personal poate include, dar fără a se limita la, una sau mai multe, în orice combinaţie, dintre: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, modificarea, consultarea, utilizarea, transmiterea, stergerea/distugerea, recuperarea datelor.

Prelucram datele dumneavoastră personale doar pentru scopuri legitime: de a vă furniza serviciile solicitate, de a vă identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare, în scop de marketing, pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea serviciilor pe care le oferim, pentru îndeplinirea cerinţelor legale.

Prelucrăm datele strict necesare scopurilor declarate, iar accesul personalului (angajat şi colaborator) la datele cu caracter personal ale acţionarilor se face controlat, conform responsabilităţilor alocate şi descrise prin fişele de post şi reglementările interne.

Nicio decizie luată în cadrulcompaniei noastre nu se bazează pe prelucrarea exclusiv automatizată (fără implicare umană) a datelor.

 

Perioada de prelucrare şi păstrare a informațiilor colectate

Domeniul de activitate al companiei este reglementat printr-un cadru normativ specific şi supus verificărilor mai multor autorităţi abilitate. Astfel că, se folosesc și se păstrează informații cu caracter personal în scopuri legale și de conformitate în cazul evaluărilor/controalelor autorităţilor competente. Unele date sunt păstrate pe suport de hârtie, conform cerinţelor legale.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe toată durata în care deţineţi acţiuni în cadrul companiei şi după ce veţi înceta să fiţi acţionar în cadrul companiei noastre, pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile companiei, inclusiv dispozitiile privind arhivarea (registrele de contabilitate şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară trebuie păstrate pe o perioadă de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Datele prelucrate sunt păstrate în sediile şi sistemele IT ale companiei noastre, dar uneori stocăm datele pe serverele furnizorilor noştri de servicii de încredere.

Luăm măsurile necesare pentru a asigura menținerea confidențialității informațiilor pe perioada păstrării acestora.

 

Comunicarea informațiilor colectate către alţi destinatari

Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele dumneavoastră personale către:

 • furnizori de servicii (inclusiv consultanţi, avocaţi, experţi, auditori, dezvoltatori de servicii IT, administratori platforme IT/soft-uri utilizate pentru derularea activităţilor companiei noastre, societăţi de arhivare), instituţii financiar-bancare şi alţi destinatari împuterniciţi expres de către compania noastră în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării;

 • autorităţi publice, organe judiciare, conform cerinţelor legale;

asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanţii adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră (spre exemplu, clauze contractuale, impunerea unei proceduri).

 

Monitorizare video (CCTV)

Utilizăm televiziunea cu circuit închis (CCTV) în scopuri de siguranţă, de monitorizare şi de detectare a criminalității. Păstrăm informațiile colectate de CCTV numai pentru o perioadă de timp care ne permite să ajutăm organele de reglementare și organele de aplicare a legii. Aceste informații sunt păstrate în medii sigure și accesul este rezervat numai personalului de securitate calificat.În acest scop, realizăm monitorizarea video continuă a anumitor zone din locaţiei (spre exemplu: căi de acces, holuri, spaţii comune) și în jurul acesteia. Nu monitorizăm spaţiile în care ar putea fi încălcată confidențialitatea dumneavoastră (spre exemplu: toalete). De asemenea, nu folosim imaginea înregistrată în alt scop și nu efectuăm analize suplimentare asupra acesteia. Accesul la înregistrări se acordă numai pentru un grup restrâns de angajați de încredere și nu sunt partajate cu nimeni, cu excepția autorităților competente, ca probe în scopul procedurilor judiciare. Timpul de stocare al înregistrărilor este limitat la 30 de zile și după această perioadă, acestea sunt suprascrise automat, fără posibilitatea de a fi reconstituite.

 

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele personale prelucrate

Asigurămtransparenţa informaţiilor, comunicărilor şi modalităţilor de exercitarea drepturilor dumneavostră cu privire la datele personale prelucrate de către noi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal – puteţi obţine din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc, şi, în caz afirmativ, puteţi cunoaşte scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal pe care le deținem, părțile sau categoriile de părți cu care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt partajate, perioada de păstrare a datelor, precum și sursa datelor noastre care nu sunt colectate direct de la dumneavoastră.

 • Dreptul la o copie a informaţiilor cu caracter personalputeţi solicita o copie a unei părţi sau a tuturor informaţiilor cu caracter personal pe care le deţinem despre dumneavoastră.

 • Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal – puteţi solicita rectificarea/ completarea oricărei date cu caracter personal prelucrată de către noi şi care este incorectă/incompletă.

 • Dreptul la ștergerea datelor – puteţi solicita ștergerea datelor cu caracter personal pe care le deţinem. Acest drept se aplică numai în anumite situații. În cazul în care informaţiile dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligaţii contractuale faţă de dumneavoastră, compania noastră ar putea fi incapabilă să îndeplinească această obligaţie. De asemenea, dacă informaţiile dumneavoastră cu caracter personal ne sunt necesare pentru a respecta anumite obligaţii legale (spre exemplu, legislaţia fiscală), cererea dumneavoastră nu poate fi respectată.

 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazul în care anumite activităţi se realizează pe baza consimţământului dumneavoastră pentru prelucrarea datele cu caracter personal, vă puteţi retrage consimțământul respectiv.

 • Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personaldacă aţi contestat exactitatea datelor dumneavoastră sau nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de către dumneavoastră pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale sau aţi obiectat față de prelucrarea efectuată pe baza motivelor pe care compania le consideră legitime, aveţi dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării informaţiilor dumneavoastră cu caracter personal.

 • Dreptul la portabilitatea (transferul) datelorîn cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau este realizat prin mijloace automate, aveţi dreptul de a solicita companiei să vă transmită datele unui alt operator.

 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personalvă puteţi opune utilizării de către companie a datelor cu caracter personal care sunt prelucrate în baza unui temei pe care compania îl consideră legitim.

Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile menţionate anterior, puteţi transmite o solicitare scrisă pe datele de contact ale companiei noastre, prezentate la secţiunea Operatorul de date din prezenta politică.

Vom răspunde solicitării fără întârzieri nejustificate, în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă va putea fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, având în vedere compexitatea şi numărul cererilor. Dacă va fi cazul, vă vom informa cu privire la această prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentându-vă şi motivele întârzierii.

De asemenea, aveţi dreptul întotdeauna să depuneţi o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Securitatea

Compania noastră pune în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate şi rezonabile pentru a proteja datele personale prelucrate împotriva pierderii, utilizării improprii sau accesului neautorizat, transferului, alterării sau distrugerii datelor personale şi, de asemenea, menţine confidentialitatea tuturor datelor personale primite gestionate.

Deoarece securitatea anumitor comunicări prin intermediul internetului nu este asigurată complet, compania noastră nu poate garanta securitatea informațiilor pe care dumneavoastră le comunicaţi folosind conexiunea la internet, astfel că vă asumaţi implicațiile inerente în materie de securitate în momentul în care folosiţi internetul. Compania noastră nu răspunde pentru niciun fel de pierderi sau daune directe, de consecință, accidentale, indirecte sau punitive care apar dintr-o astfel de situație.

 

Modificările politicii

Ori de câte ori este necesar revizuim politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi prezentăm ediţia în vigoare pe site-ul nostru şi/sau la toate sediile noastre.

Call us!